Telekom logo
Szelektor 2022
Szelektor 2020
Pályázati Feltételek
GYIK
Telekom Spots
Electronic Beats
< vissza

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A Pályázattal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Magyar Telekom Nyrt.) minősül adatkezelőnek. A Pályázattal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Pályázat során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés időtartama

A Pályázatban való részvétel regisztrálása, a részvételi feltételek ellenőrzése, a Pályázat lebonyolítása.

A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Az Érintett a hozzájárulását a pályázati weboldalon elhelyezett check box kipipálásával (kiskorú esetén a törvényes képviselő nyilatkozatának e- mail útján történő megküldésével) adja meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Név

Telefonszám

E-mail cím

18 éven aluliak esetén továbbá: törvényes képviselő neve, törvényes képviselő nyilatkozatában szereplő adatok

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a Pályázatban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik).

A személyes adatok a Pályázat lezárását követő 3 hónapon belül törlésre kerülnek.

Pénznyeremény kifizetéséhez kapcsolódó adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítése /kizárólag nyertes esetén/

Jogi kötelezettség teljesítése az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel a az adózás rendjéről szóló 2017. évi tv. 50.§ (2) és 202.§ (1) bekezdésére

A nyertes: neve születési neve neme állampolgársága születési helye születési dátuma anyja születési neve adóazonosító száma bankszámlaszáma

A pénznyeremény szja bevallásának évét követő 5. év utolsó napját követően, azaz 2024. évben történő kifizetésnél 2030.12.31-ét követően az adatok törlésre kerülnek.

Kifizetői adóköteles tárgyi nyeremények átadása (A nyertes beazonosítása és a nyereményének kézbesítése, a kézbesítés igazolása) /kizárólag nyertes esetén/

Az Érintett hozzájárulása (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) a) pontja)

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A nyertes:

neve

kézbesítése címe

e-mail címe

telefonszáma

A nyeremény átadásának (bevallásának) évét követő 5 év elteltével (2029.12.31-e után) az adatok törlésre kerülnek.

A tárgyi nyereményekkel kapcsolatos számviteli célú adatkezelés

Jogi kötelezettség teljesítése az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ára.

A nyertes: neve, címe, kézbesítés igazolására szolgáló dokumentum

A pályázat lezárultát követő 8 év

Videós pályaművek befogadása, elbírálása

Amennyiben a Pályázó szerepel a felvételen: a Pályázó hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A hozzájárulást a Pályázó a video feltöltésével adja meg.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Pályázó szavatol azért, hogy amennyiben harmadik személyről ad meg személyes adatot (videofelvételt), megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adat Pályázati felületre történő feltöltésére, közzétételére. A Magyar Telekom nem vizsgálja a jogalap meglétét.

képmás (videó)

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a Pályázatban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik). A személyes adatok a Pályázat lezárását követő 3 hónapon belül törlésre kerülnek.

Az Érintett által a regisztráció során megadott személyes adatok felhasználása a Szervező jövőbeni pályázataival összefüggő megkeresések céljából.

Az Érintett hozzájárulása (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) a) pontja) Az Érintett a hozzájárulását a pályázat részét képező nyilatkozaton elhelyezett check box kipipálásával adja meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás nem feltétele a Pályázatban való részvételnek.

Érintett neve, e-mail cím

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek. A személyes adatok a Pályázat lezárását követő 3 éven belül törlésre kerülnek.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor. Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

UNIFLEX Kft. (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4., cégjegyzékszám: 01- 09-065405, adószám: 10328259-2-42): Adatfeldolgozói tevékenység célja: A pályázat lebonyolítása, kapcsolattartás a pályázókkal, visszajelzés a nyertes játékosoknak, egyeztetés a díjak átadásáról, megjelenés és díjátadás szervezése, visszajelzés a nem nyertes pályázóknak

A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Pályázó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Pályázót megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

  • a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,

  • b) személyes adatainak helyesbítésének joga,

  • c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog,

  • d) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog, valamint

  • e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.

Hozzáférés joga:

A Pályázó jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog:

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy a Pályázóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

  • a) személyes adat kezelése jogellenes;

  • b) a Pályázó ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);

  • c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

  • d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

  • e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Pályázatban résztvevő személyes adatainak a Pályázó kérésére történő törlése esetén, a Pályázó Pályázatban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikk (1) bekezdésében foglaltak valamelyike teljesül. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

A Pályázó – az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében szereplő feltételek teljesülése esetén - továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A joggyakorlásra vonatkozó rendelkezések:

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Pályázó azt másként kéri. A Szervező a Pályázó részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Pályázók: [email protected] vagy Magyar Telekom, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Pályázó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet fordulni: dr. Pók László, cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: [email protected].

Továbbá a Pályázó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu).

A Pályázó a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Pályázó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező a Pályázó adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Budapest, 2024. január 23. Magyar Telekom Nyrt.